Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH

"Centrum Estetyki Urokliva"

 

"Centrum Estetyki Urokliva" oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania zajęć aqua fitness, nordic walking i fitness na sali. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerów, instruktorów, rehabilitantów oraz w przypadku zajęć odbywających się na pływalni - nadzorowane przez ratowników WOPR.

I.  Postanowienia ogólne:

 1. Klient lub w przypadku osób niepełnoletnich jego prawny opiekun decydując się na uczestnictwo w określonych ofertą zajęciach akceptuje tym samym niniejszy regulamin.
 2. Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą pomiędzy "Centrum Estetyki Urokliva" - Organizator a Klientem.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie w momencie wykupienia przez Klienta „KARTY WSTĘPU” na dany miesiąc.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu ustają po upływie ostatniego dnia każdego opłaconego miesiąca w przypadku nie wykupieniu „KARTY WSTĘPU” na kolejny miesiąc na zasadach określonych w punkcie II regulaminu uczestnictwa w zajęciach "Centrum Estetyki Urokliva"
 5. „KARTA WSTĘPU” to dokument uprawniający do uczestnictwa tylko i wyłącznie w zajęciach danej grupy określonych umową pomiędzy "Centrum Estetyki Urokliva" a Klientem. Każdy inny rodzaj zajęć, to inna umowa i inna „KARTA WSTĘPU”.
 6. "Centrum Estetyki Urokliva" zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi w ofercie na dany sezon.

II. Warunki uczestnictwa i płatności:

 1. Zajęcia prowadzone są w systemie całorocznym z wyłączeniem: okresu lipiec-sierpień (chyba, że Organizator ogłosi dodatkowe zajęcia w tym okresie), świąt państwowych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych zdarzań losowych niezależnych od Organizatora (tj. awarie obiektów, na których odbywają się zajęcia).
 2. Za okres rozpoczęcia cyklu zajęć uznaje się miesiąc wrzesień.
 3. Płatności za uczestnictwo w zajęciach pobierane są za dany miesiąc „z góry”.
 4. „KARTĘ WSTĘPU” należy przedłużać (opłacać) według miejsca i terminów opłat na dany miesiąc podanych przez Organizatora (zazwyczaj to określony termin przez Organizatora w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego kolejny okres uczestnictwa w zajęciach).
  „KARTĘ WSTĘPU” można przedłużać (opłacać) w następujący sposób:
  • bezpośrednio u organizatora według miejsca i terminów opłat na dany miesiąc podanych przez Organizatora (j.w.)
  • przelewem na konto bankowe uwzględniając opóźnienie księgowania transakcji pomiędzy bankami
 1. Brak wpłaty należnej kwoty za kolejny miesiąc skutkuje wykreśleniem Klienta z listy uczestników zajęć.
 2. Brak ważnej „KARTY WSTĘPU” na dany miesiąc skutkuje nie wpuszczeniem Klienta na zajęcia.
 3. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat.
 4. Zajęcia niewykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na miesiąc kolejny.
 5. W danym miesiącu istnieje możliwość „odrobienia” niewykorzystanych zajęć  w innej grupie o podobnym poziomie zaawansowania wskazanej przez Organizatora lub Instruktora prowadzącego.
 6. Za zajęcia, które nie odbędą się z winy "Centrum Estetyki Urokliva" przysługuje Klientowi stosownie do postanowień Kodeksu Cywilnego prawo do wydania świadczenia ekwiwalentnego. W tym wypadku jest to możliwość „odrobienia” niewykorzystanych zajęć (patrz ust.II pkt.9) lub rabat przy płatności za kolejny miesiąc uczestnictwa.

III. Obowiązki i prawa uczestnika zajęć:

 1. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegania regulaminu obowiązującego na obiekcie, w którym odbywają się zajęcia, a także stosowania się do zaleceń i wskazówek Instruktora prowadzącego zajęcia oraz - w przypadku pływalni - dyżurującego Ratownika.
 2. Uczestnik ma prawo zdobywać wiedzę i umiejętności określone w ofercie wybranych przez siebie zajęć.
 3. Uczestnik powinien posiadać odpowiedni strój, obuwie i sprzęt osobisty określony przez Instruktora prowadzącego zajęcia oraz regulamin obiektu, w którym zajęcia odbywają się. Pozostały sprzęt do przeprowadzenia zajęć zapewnia "Centrum Estetyki Urokliva".
 4. Uczestnikowi zabrania się samowolnego oddalania z zajęć bez wcześniejszego zgłoszenia tego zamiaru u Instruktora prowadzącego.
 5. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z wykonywania danych ćwiczeń lub wyjść z zajęć jeżeli z różnych przyczyn osobistych uzna to za słuszne. Niezależnie od przyczyn należy ten zamiar zgłosić u Instruktora prowadzącego.
 6. Instruktor prowadzący zajęcia, jak i dyżurujący na pływalni Ratownik mają prawo usunąć uczestnika z zajęć jeżeli ten utrudnia sprawne ich przeprowadzenie, działa na szkodę innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób. Wszelkie koszty związane z taką sytuacją i będące jej następstwem ponosi uczestnik.
 7. "Centrum Estetyki Urokliva" nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wartościowe rzeczy Klientów w przypadku ich zniszczenia, zagubienia lub kradzieży, kiedy to w/w wynikają z wyłącznej winy uczestnika lub osób trzecich.

IV.  Rezygnacja z uczestnictwa:

 1. Rezygnacja z uczestnictwa, a tym samym wygaśnięcie warunków niniejszego regulaminu wchodzi w życie w momencie poinformowania Organizatora przez Klienta o takim zamiarze osobiście, na piśmie, telefonicznie, sms lub mail nie później niż do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego taki zamiar.
 2. Za rezygnację uważa się również brak wpłynięcia kolejnej płatności (wg zasad: patrz ust.II, pkt.4) lub brak w tym czasie jakiejkolwiek informacji wyjaśniającej zwłokę w płatnościach.
 3. Za niewykorzystane zajęcia będące następstwem rezygnacji, płatności nie będą zwracane.

V. Sprawy sporne i nie uregulowane:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sytuacji spornych pomiędzy Klientem a "Centrum Estetyki Urokliva" mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Centrum Estetyki Urokliva

Dorota Müller

82-300 Elbląg, ul.Łukasińskiego 20a

tel.: + 48 669 007 807
e-mail: kontakt@urokliva.pl

Zajrzyj na nasz profil